Çalışan Aydınlatma

ETİK SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş. (INTERLIVA)
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
ÇALIŞAN

Etik Sağlık Hizmetleri Ve Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra “INTERLIVA” olarak anılacaktır.) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve işe alma faaliyetine özel olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla INTERLIVA tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres               : Kartaltepe Mahallesi İncirli Caddesi Limon Çiçeği Sokak No:1

Bakırköy/İstanbul

Telefonlar       : 0212 542 01 11 – 0212 542 01 19

MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

Çalışanlara ait olup tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

a-         Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesib-         Kimlik belgelerinde gözükmesi sebebiyle, din bilgisi / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesic-         İletişim / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

d-        Kimlik / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

e-         Mesleki deneyim / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,

f-         Muhasebe / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

g-         Sağlık bilgileri / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

h-         Özlük / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

i-          Parmak izi / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

j-          Görsel Verileriniz / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş yeri güvenliği ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

k-             İşitsel Kayıtlar /  Çalışanların Call center süreçlerinde kayıtlı aramalarda görev almanız halinde ses kayıtlarınız.

l-             İşlem Güvenliği / Risk Yönetimi / İşyeri sistem güvenliği ve düzeninin sağlanması faaliyetleri çerçevesinde, şifre ve parola bilgileri, log kayıtlar işlenmektedir. IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri, Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgileriniz

m-          Lokasyon ve Araç Verileriniz / İşyeri aracınız olması halinde araç takip sistemi ile aracın bulunduğu lokasyon verileriniz, araç plakası, araç ruhsatı, cihaz ID numarası, marka model, model yılı bilgisi ve işyeri bilgisayarı ile uzaktan işyeri serverına bağlanması halinde bilgisayar kullanım lokasyon verileriniz.

n-           Hukuki İşlem Verileriniz / Adli makamlar ile yapılan yazışmalar esnasında geçen bilgileriniz.

o-          Diğer Verileriniz / Meslek odasına kayıtlı olmanız halinde meslek odası bilginiz.

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Bu aydınlatma metnine konu kişisel verilerden, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve iş akdi ile mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi amacıyla aktarılanlar ve bunların aktarıldığı yerler aşağıda sıralanmıştır:

a-         Kimlik / Sosyal Güvenlik Kurumu, mali müşavirb-         Mesleki deneyim / Sosyal Güvenlik Kurumu, mali müşavirc-         Muhasebe / Sosyal Güvenlik Kurumu, mali müşavir

d-        Sağlık bilgileri / Sosyal Güvenlik Kurumu, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

e-         Görsel Verileriniz / Sosyal Güvenlik Kurumu, mali müşavir, Kamu kurum ve kuruluşları

f-          İşitsel Kayıtlar / Kamu Kurum ve Kuruluşları

g-          IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri, ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgileriniz /

h-          Lokasyon ve Araç Verileriniz / Kamu kurum ve kuruluşları

n-           Hukuki İşlem Verileriniz / Adli Makamlar

o-          Diğer Verileriniz / Sosyal Güvenlik Kurumu

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Çalışanlara ait kişisel veriler, ilgili kişinin fiziksel ortamda belge teslim etmesi yoluyla işlenmektedir. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebep; bu aydınlatma metninin 2/c, 2/d, 2/e, 2/f, 2/h ve 2/h fıkraları için aşağıdadır:

a-         6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/2-c / Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

2/a, 2/b ve 2/g fıkrası için hukuki sebep ise açık rıza alınmasıdır.

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel verilerin veri kategorilerine göre saklama süreleri aşağıda listelenmiş olup süre sonunda kişisel veriler imha edilir.

a-         Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri / Özlük dosyası kapsamında olduğundan, iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

b-         Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

c-         İletişim / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

d-        Kimlik / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

e-         Mesleki deneyim / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

f-         Muhasebe / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

g-         Sağlık bilgileri / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl, iş güvenliği için alınan sağlık raporlarında 15 yıl

h-         Özlük / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

i-         Parmak İzi / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

j-         Görsel Verileriniz / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

k-        İşitsel Kayıtlar /  İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

l-         IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri, ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgileriniz / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

m-          Lokasyon ve Araç Verileriniz / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

n-           Hukuki İşlem Verileriniz / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

o-          Diğer Verileriniz / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

a-         Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

b-         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

c-         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

d-        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

e-         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

f-         Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

g-         (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

h-         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

i-          Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Saygılarımızla;

Etik Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş.

Bilgilendirilen

Adı Soyadı     :

Tarih    :

İmza    :